Hàm And trong excel như thế nào?

Hàm And trong excel: Cú pháp – ví dụ

Hàm And trong excel được ứng dụng như thế nào. Và hay được kết hợp với các hàm nào trong excel để phát huy hết tác dụng?

Hôm nay kế toán Hà Nội sẽ chia sẻ tới các bạn kiến thức nền tảng quan trọng của hàm này…

Lưu ý: Sử dụng hàm AND trong excel 2003 giống với nhau excel 2007, 2010, 2013

1. Cú pháp hàm AND trong excel
= And (logical 1, logical 2, ….)

Logical1, 2, … là các đối số.

KẾT QUẢ trả về Khi sử dụng hàm AND:

– True: Nếu tất cả đối số đều đúng

– False: Nếu một trong các đối số bị sai

2. Ví dụ hàm AND

= And (1>2, 2>3) = False => Viết lại như sau: = And (True, False) = False

= And (1>2, 2<3) = True => Viết lại như sau: = And (True, True) = True

1>2: True

2>3: False

2<3: True.

3. Ứng dụng của hàm And/ Hàm and thường được kết hợp với hàm nào trong excel. Hàm AND thường được sử dụng hàm IF và hàm tìm kiếm. Lấy ví dụ như trong việc xét Điểm hạnh kiểm của học sinh. Ta có 3 loại điểm làm căn cứ để xét hạnh kiểm. – Điểm Chuyên Cần “CC” – Điểm Thi học kỳ “HK” – Điểm tích lũy “TL” Trong trường hợp cả 3 loại điểm trên đều trên 5 => Học sinh sẽ được hạnh kiểm “tốt”, nếu không là “cần cải thiện”.

Trong trường hợp này ta phải sử dụng hàm if kết hợp với hàm and để xét điểm hạnh kiểm cho học sinh. Với công thức như sau:

= IF (AND (CC >5, HK >5, TL >5), “TỐT”, “Cần cải thiện”)

Ví dụ ứng dụng: dựa vào bảng sau, tính số thưởng của mỗi người, biết tiêu chí xét thường là:

  • Đi làm từ 24 ngày trở lên; VÀ
    Không có ngày nào đi muộn.

Ta sẽ viết công thức tại ô D2 như sau:

=IF(AND(B2>=24,C2=0),”Có”,”Không”)

 

Trong đó:

Đi làm từ 24 ngày trở lên được viết là B2>=24
Không có ngày nào đi muộn được viết là C2=0
Hai nội dung này có mối quan hệ VÀ, vì vậy được đặt trong cùng hàm AND
Khi lồng hàm AND trong hàm IF thì:

Nếu cả 2 điều kiện đều đúng sẽ trả về kết quả là “Có” thưởng
Nếu một trong 2 điều kiện trả về Sai thì sẽ trả về kết quả là “Không” thưởng

Kế Toán Hà Nội hi vọng qua bài viết này các bạn đã có thể ứng dụng tốt hơn các hàm logic vào trong công việc.