Hàm Count trong excel và cách sử dụng

Hàm Count là hàm rất quen thuộc trong excel

Có nhiều cách đếm trong excel, việc vận dụng hàm excel nào còn tùy thuộc vào kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn đếm. Dưới đây là hàm đếm đơn giản và hay sử dụng :

COUNT: Hàm đếm các ô có chứa số

2. Cách sử dụng hàm COUNT
Cú pháp:

=COUNT(value1, value2, …)

Trong đó:

value1, value2, … : với Excel 2007+, có thể có tối đa 255 đối số, còn với Excel 2003 về trước, con số này là 30.
Lưu ý:

– Hàm COUNT sẽ đếm những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số. Với những đối số là giá trị lỗi hay các chữ không thể dịch thành số sẽ không được đếm.

– Nếu đối số là mảng, hàm COUNT sẽ không đếm các ô rỗng, các giá trị logic, text, hay giá trị lỗi trong mảng. Ví dụ, =COUNT({1;2;”TXD”;TRUE}) -> 2

Xem thêm: hàm Countif