Tham gia BHXH sẽ tính lương hưu như thế nào?

Có rất nhiều người tham gia BHXH còn băn khoăn chưa biết sau này sẽ tính lương hưu như thế nào?
Sau đây là 1 ví dụ về cách tính lương hưu đối với người lao động có thời gian tham gia BHXH cả hai khu vực nhà nước và tư nhân:

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 hướng dẫn cụ thể cách tính mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

Trong đó:

– Mbqtl: Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH

– Mbqtl khu vực nhà nước: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trong khu vực nhà nước

– Mbqtl khu vực NSDLĐ: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH do NSDLĐ đóng quyết định

– T1: Tổng số tháng đóng BHXH do NSDLĐ quyết định

– T2: Tổng thời gian tháng đóng BHXH trong khu vực nhà nước

Chi tiết: Cách tính lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A sinh tháng 09 năm 1957 quê tại Thái Bình ông có qua trình đóng BHXH như sau:

07/1980 – 10/2009: lương hệ số 3,66. Nhân viên hành chính kế hoạch UBND huyện Đông Hưng.

11/2009 – 02/2010: Nghỉ việc

03/2010 – 01/2015: Lương 4.500.000 đồng/tháng. Nhân viên công ty Cổ phần hóa chất  XYZ

Tháng 08/2017 ông về hưu với mức hưởng bao nhiêu?

Trả lời:

Tính tuổi: từ tháng 09/1957 – 08/2017: 60 tuổi

Thời gian tham gia BHXH bao gồm:

Thời gian tham gia BHXH khu vực nhà nước: từ 07/1994 – 10/2009 là 15 năm 4 tháng Thời gian tham gia BHXH do NSDLĐ quyết định: từ 03/2010 – 01/2015 là 4 năm 11 tháng
Tổng thời gian đóng BHXH là: 20 năm 3 tháng => được làm tròn để căn cứ tính hưởng là 20,5 năm
Tỷ lệ lương hưu = 45% + (20,5năm -15năm)x2% = 45% + 11% = 56%

Thời gian tham gia BHXH khu vực nhà nước: từ 07/1994 – 10/2009 là 15 năm 4 tháng
NLĐ bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính Mqltl trong khu vực nhà nước của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Cách xác định 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu: 11/2004 -10/2009

Thời gian tham gia BHXH do NSDLĐ quyết định: từ 03/2010 – 01/2015 là 4 năm 11 tháng

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Mbqtl  x  tỷ lệ hương hưu = 4.894.432  x  56% = 2.740.881 (đồng/tháng)

Hi vọng với  ví dụ cụ thể trên sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn!